ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

ดำเนินงานเชิงรุกด้านสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

CMU Channel+

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ข่าวสารของศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บริการของเรา

การออกแบบกราฟิก

อินโฟกราฟิก, โปสเตอร์, ป้ายรถไฟฟ้า, ป้ายไวนิล

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชน, เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มช.

สื่อสิ่งพิมพ์ มช.

ข่าวนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี”

Posted by N/A,30/11/2563

เชิญชวนสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคม

Posted by N/A,30/11/2563

การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565

Posted by N/A,30/11/2563