ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด้วยการรวมพนักงานสังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท เป็นผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านสื่อสารแบบครบวงจร ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มภารกิจ :

สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (Brand Communication)

ศูนย์กลางการให้บริการด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร ภารกิจภายใต้งานยุทธศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ สู่ประชาคมมหาวิทยาลัย และสาธารณชน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

กลุ่มภารกิจ :

นักศึกษาเก่าและมวลชนสัมพันธ์(Alumni and Public Relations)

เสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับประชาคมและนักศึกษาเก่า มช. เพื่อให้เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างพันธมิตรด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในวงกว้าง

อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท
อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาทอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
arinya.p@cmu.ac.th
053 941399
นางสาวอรรัตน์  สว่างแสง
นางสาวอรรัตน์  สว่างแสง
Journalist/Press Team
orarat.s@cmu.ac.th
053 941303
นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญ
Journalist/Press Team
supawan.k@cmu.ac.th
053 941303
นางสายฝน  จัตุรัตน์
นางสายฝน  จัตุรัตน์
Alumni Fund raising & Marketing
saiphon.j@cmu.ac.th
053 942625
นางวริศรา  มาละแซม
นางวริศรา  มาละแซม
IT and Digital Service Team
warisra.k@cmu.ac.th
053 942624
นายมงคล  ลายคำ
นายมงคล  ลายคำ
Content Creator Team (Photograph)
mongkol.l@cmu.ac.th
053 942626
นายกันตคุณ  วงศ์อาษา
นายกันตคุณ  วงศ์อาษา
Content Creator Team (Photograph)
kantakhun.w@cmu.ac.th
053 944999
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์
นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์
Artwork Printing and Publishing Team
methaporn.c@cmu.ac.th
053 943022
นางสาวธันยรัศ พันธุ์พวง
นางสาวธันยรัศ พันธุ์พวง
Digital Media/Graphic Design Creator Team
 thunyarat.pu@cmu.ac.th
053 943333
นางสาวจารุวรรณ ขาวสะอาด
นางสาวจารุวรรณ ขาวสะอาด
Digital Monitoring and SM Management Team
jaruwan.kh@cmu.ac.th
053 941310
นายกิตติกร ทองสวัสดิ
นายกิตติกร ทองสวัสดิ
support
kittikorn.th@cmu.ac.th
053 943006
นางสาวปิยนุช มณีสด
นางสาวปิยนุช มณีสด
Creative Planning Team
piyanuch.m@cmu.ac.th
053 943333
นายประวันวิทย์ ศรีประภาการ
นายประวันวิทย์ ศรีประภาการ
Data Analytics Team
pravanvit.sri@cmu.ac.th
053 941310