ปีการศึกษา

รหัส:2308083

พระเทพวชิราธิบดี ญาณวโร

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:111216

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง

สาขาวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:111254

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

สาขาวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:144099

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

สาขาวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:157915

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:186028

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:187258

เภสัชกร พลโทเรืองสิทธิ์ วิทยาภัค

สาขาบริการสังคม

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:2004204

พันโทสมชาย กาญจนมณี

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2204322

ดร.ฉันทนา เปียทอง

สาขาบริการสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:2311073

รองศาสตราจารย์ ดร.ร้อยเอกพิศักดิ์ ชินชัย

สาขาบริการสังคม

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2406094

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2505005

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา

สาขาบริการสังคม

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2507112

ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2509064

ทันตแพทย์หญิงสายสมร สบู่แก้ว

สาขาบริการสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:2512013

นางนฤมล พูลเพียร

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:2604303

นายชุติเดช มีจันทร์

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2606164

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:3002433

ดร.เพ็ชร ชินบุตร

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:3004338

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3101121

นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน

สาขาบริหารองค์กร

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:3104006

นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน

สาขาบริการสังคม

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:3112025

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:3206111

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

สาขานักวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:3305083

ศาสตราจารย์ปฎิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์

สาขานักวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:3505147

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:4107044

แพทย์หญิงณัฐกานต์ ชื่นชม

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:531932076

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:075041

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:147220

นายไชยเสน พิศาลวาเลิศ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:176010

นายโกวิท สาธร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:181194

นายสมเจตน์ วิมลเกษม

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:2008085

นายติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส:2009040

ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน

สาขาบริหารราชการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:2011020

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ

สาขาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2108160

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2110037

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:2204309

นายกมล ศรีแสงจันทร์

สาขาบริการสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:2205001

นายกนก อินทรวิจิตร

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2206066

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2209022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยะนารถ จาติเกตุ

สาขาบริการสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:2301379

รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

สาขาวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:2402241

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:2406183

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2407120

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2501263

นางสุดฤทัย เลิศเกษม

สาขาบริหารราชการ

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:2508193

นายปราโมทย์ ยาใจ

สาขาบริหารราชการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2604315

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2606183

นายปริญญา แสงสุวรรณ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2705117

นายบุญชัย พานิชการ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2706183

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2904113

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

สาขาบริหารองค์กร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3007037

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

สาขาบริหารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:3012093

นางสุดรัก พิละกันทา

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:3104187

นายสายัณห์ ไวรางกูร

สาขาบริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:3104325

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3203033

นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิจิตรศิลป์

รหัส:3604289

นายสมชัย บรรจง

สาขาบริหารราชการ

คณะนิติศาสตร์

รหัส:167619

ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

สาขาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:188029

นายดวงมนู ลีลาวณิชย์

สาขาบริหารองค์กร

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2106103

นายสมยศ วงษ์ทองสาลี

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2205095

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

สาขาบริหารราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:194320

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช

สาขาบริหารราชการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2307047

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2405290

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2406032

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2502692

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:2507027

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2507048

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ลักขณา ไทยเครือ

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2601066

นายธัชพล อภิรติมัย

สาขาบริหารราชการ

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:2604250

นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์

สาขานักการเมือง

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:2711112

นางเดือนงาม ภักดี

สาขาบริการสังคม

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2904318

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

สาขาบริหารองค์กร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3106054

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ

สาขาบริการสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:3110113

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:3209056

ทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์

สาขาบริการสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:3304230

รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:3304416

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3412049

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย

สาขาวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:3525807

Dr.Bounmy Phonesavanh

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:3732316

Professor Dr.Hu Yan

สาขาวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:125183

ศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:138092

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:138092

นายกมล โอภาสกิตติ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:165150

ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:167007

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:177062

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:187630

ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:188065

นายพาโชค พงษ์พานิช

สาขาบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2004078

นางรัชดาภรณ์ (สิริแสงทักษิณ) ราชเทวินทร์

สาขานักวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2004275

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์

สาขาบริหารราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:2006008

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2008068

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี

สาขาวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2108104

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์

สาขาบริหารราชการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2401210

นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

สาขาบริการสังคม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:2506199

นายวันชัย พนมชัย

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2704280

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์

สาขาบริหารราชการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2710043

เภสัชกรประเสริฐ หวานยิ่ง

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:2801122

นายธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:3012078

นายศรีทัย สีทิพย์

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:3203019

นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิจิตรศิลป์

รหัส:3207060

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรพรหม เมืองแมน

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:3212037

นางนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:3484460

พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:165160

นายสมศักดิ์ ตัณฑชน

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:191202

นายวชิรา บุตรวัยวุฒิ

สาขาบริการสังคม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:194019

นางสาวพรพิมล ชวนไชยสิทธิ์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:194309

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

สาขาบริหารองค์กร

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:197035

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิสิต วรรธนัจฉริยา

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:198065

นางสาวมัทนา เมฆาอภิรักษ์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส:2004190

นายวรกิตติ ศรีทิพากร

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2006002

นายกฤชเทพ สิมลี

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2108150

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2205211

นายสมหมาย เตชวาล

สาขาบริหารราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2211042

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

สาขาบริหารองค์กร

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2301395

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

สาขาบริหารราชการ

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:2406022

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2611041

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว

สาขาบริการสังคม

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2812025

นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:2907025

ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

สาขาวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:3209016

ทันตแพทย์หญิง ดลฤดี ชุมภูรัตน์

สาขาบริการสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:3688573

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

สาขาวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:4832035

นายพรชัย อ่อนสด

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:12

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

สาขาบริหารราชการ

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:12

รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์

สาขาวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:15

อาจารย์พวงเพชร นิธยานนท์

สาขาวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รหัส:16

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

สาขาบริหารราชการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:17

นางลินดา วิทยะสิรินันท์

สาขานักการเมือง

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:18

ผศ.อาคม ตันตระกูล

สาขาบริการสังคม

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:18

นางจีรนันท์ วงษ์มงคล

สาขาบริหารราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:18

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:18

รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:19

ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:19

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

สาขาวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:20

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:22

นางสมร เทิดธรรมพิบูล

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:22

นายสุรพล โตวิวัฒน์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:22

ดร.หรรษา เทียนทอง

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:23

นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:29

ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร

สาขาวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:32

ดร.ปิยสุดา ม้าไว

สาขาวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:42

นายบุญทา ชัยเลิศ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:142012

ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:2703029

นายพาณิชย์ สดสี

สาขาบริหารองค์กร

คณะวิจิตรศิลป์

รหัส:135110

นายชวลิต ถนอมถิ่น

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:176048

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:196089

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:157070

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2507068

รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

สาขาบริหารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:128049

นายวสันต์ ลีละยูวะ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:178151

นางสาวศรีสุรางค์ ศรีศุกรี

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:3009020

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ปฐวี คงขุนเทียน

สาขาวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:187208

ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:2211034

ทันตแพทย์สมชัย เจิดเสริมอนันต์

สาขาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:127806

รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:198062

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล

สาขาบริหารราชการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:4014013

น.สพ.ณัฐบดี ชัยมณี

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:2804090

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2204445

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

สาขาบริหารราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:2101048

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล

สาขาบริหารองค์กร

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:194202

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย

สาขาบริหารราชการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:085088

นางสาวอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:097802

รศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท

สาขาบริการสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:111505

นายนภันต์ เสวิกุล

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:118071

ศ.ดร.สายสมร ลำยอง

สาขาวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:154267

นายชูชาติ เพชรอำไพ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:167057

นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:167117

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:167229

รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล

สาขาบริหารราชการ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:168021

รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2102070

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:21

นายพิริยะ เข็มพล

สาขาบริหารราชการ

ไม่ระบุ

รหัส:2109014

รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:2206090

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2406038

นางปิยพรรณ หันนาคินทร์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:4406377

นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา

สาขาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:4504808

นายกฤษฎา บุญราช

สาขาบริหารราชการ

คณะนิติศาสตร์

รหัส:52

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

สาขาบริหารราชการ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รหัส:047051

ดร.นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:067010

นพ.ชัยณรงค์ ลิมานนท์

สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:107810

นางธิดา เพชรช่อ

สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:148064

นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:154311

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ

สาขาบริหารราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:164395

นายภุชงค์ นุตราวงศ์

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:164044

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

สาขาบริหารราชการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:167420

รองศาสตราจารย์ ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:167119

รศ.นพ.อัษฏา ตียพันธ์

สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:171197

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์

สาขาบริหารสังคม

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:176021

นายซวง ชัยสุโรจน์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:185165

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล

สาขาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:185180

ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2202789

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:2508029

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2603011

นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิจิตรศิลป์

รหัส:2704055

นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:047011

ศ.เกียรติคุณ พลโท พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:085018

นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:097097

ศ.คลินิก นพ.สมชาย ศรียศชาติ

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:101730

รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว

สาขาวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:151099

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:154048

นายชัยวัฒน์ ศิริญาณ

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:154159

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:154224

นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:157060

นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:161238

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:164370

นายชูชาติ กีฬาแปง

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:166044

นายพงษ์ดิษฐ พจนา

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:166094

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:174260

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

สาขาบริหารราชการ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:184377

นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2005803

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:2106049

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2111032

ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์

สาขาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:3904265

นางสาวเดือน วงษา

สาขาบริการสังคม

คณะนิติศาสตร์

รหัส:3965102

ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง

สาขานักวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:075123

นพ.เธียร ธิติวรณะ

สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:085026

นพ.เมธ (เม่ง) โชคชัยชาญ

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:135131

ดร.ทรงภพ พลจันทร์

สาขาบริหารราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:145007

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:147047

ศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:157039

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:157042

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:164138

ดร.พัลลภา เรืองรอง

สาขาบริหารกิจการพลังงาน

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:164374

นายธานินทร์ สุภาแสน

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:16

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

รหัส:174315

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:184400

นายวันชัย สุทธิวรชัย

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2304016

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2404286

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

สาขาบริการสังคม

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:2406134

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:057001

พญ.กรรณิการ์ ตันประเสริฐ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:085063

นพ.สุวิช อุปถัมภ์

สาขาส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาเก่า

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:098030

นายพิจารณ์ วิริยะพันธ์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:108056

นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:124370

ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

สาขานักวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:131018

นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา

สาขาบริการสังคม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:137095

นพ.เรวัต วิศรุตเวช

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:154210

นายสมชาย เสียงหลาย

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:157040

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:174090

นางนารีรัตน์ จันทรมังกร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:174218

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:196042

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:3108263

น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู

สาขาบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:125246

นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ

สาขาบริหารราชการ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:128009

นายกฤษณ์ จิตอธิศีล

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:141311

นายสุรพล เศวตเศรณี

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:156083

นายณัฐชาติ จารุจินดา

สาขาบริหารองค์กรเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:127418

ทันตแพทย์หญิงสุพรรณี ธงทอง

สาขาบริการสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์

รหัส:157014

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:164084

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:164244

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจิต

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2404114

ร้อยตรีพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:2604107

นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:3882227

นางวารี ภัทราวณิชย์

สาขาบริหารสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย

รหัส:4440457

นางศรีจิตรา สวัสดิ์พานิช

สาขาบริหารสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย

รหัส:128064

นายสมชัย สมัยสุต

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:097014

พลเอก นพ.ชูศิลป์ คุณาไทย

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:85031

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:117017

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:124386

นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:144357

นายมานิต วัฒนเสน

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:144314

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

สาขานักวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:196014

นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2201170

นางผ่องศรี ปิยะยาตัง

สาขาบริการสังคม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:2703016

รองศาสตราจารย์ วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิจิตรศิลป์

รหัส:3007061

นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:37030

นพ.สนั่น แสงสำราญ

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:84034

นายสันติ ฤกษ์จำนง

สาขาบริการสังคม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:85067

รศ.นายแพทย์ปิยะ เนตรวิเชียร

สาขาบริหารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:107028

ศ.แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:108037

นายพินิจ กอศรีพร

สาขาบริหารราชการ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:114741

นายอภิชิต อสัตภวาสี

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:117919

นางดวงใจ แก้วปราณีต

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:124351

พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข

สาขานักวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:124739

พตอ. สมจิตร นาสมยนต์

สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:134

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ

สาขาอุทิศตนเพื่อสังคม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:135221

นายอิสระ ขาวละเอียด

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:1506026

นายอุทร ภูษิตกาญจนา

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2011034

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

สาขานักวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2401234

นางนงค์นาถ ห่านวิไล

สาขาบริหารสังคม

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:2402182

นายสนั่น ธรรมธิ

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:74023

นายอดิเรก ตันสาโรจน์วนิช

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:107034

นายแพทย์ วรพันธ์ อุณจักร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:107905

ดร.จิตประภา ศรีอ่อน

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:121910

นายสถาพร ศรีสัจจัง

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:134216

นายทวีชัย เติมคุนานนท์

สาขาบริการสังคม

คณะสังคมศาสตร์

รหัส:155034

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นันทชัย

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:196117

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

สาขานักวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:2410065

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

สาขาบริหารราชการ

คณะเภสัชศาสตร์

รหัส:94060

ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:107027

พล.ท.นพ.มงคล จิวะสันติการ

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:117836

รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:118024

รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช

สาขาบริการสังคม

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:121747

นายอิสินธร สอนไว

สาขาบริหารราชการ

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:124196

นายพีระพงศ์ สาคริก

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:144183

นายสุกิจ เจริญรัตนกุล

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:146018

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัส:171138

นายพิษณุ จันทร์วิทัน

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:194415

นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์

สาขานักการเมือง

คณะบริหารธุรกิจ

รหัส:057020

พลโทนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:094215

นายสันทัด จัตุชัย

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:097037

พลเรือโทนายแพทย์ยงยุทธ หรัญโต

สาขาบริหารราชการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:98015

นายธรรมรักษ์ พิชญกุล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:14420

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

รหัส:131061

นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:157802

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัส:182421

นายเจริญ มาลาโรจน์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะศึกษาศาสตร์

รหัส:184134

นายนิกร จำนง

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:187021

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง

สาขานักวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:188048

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

สาขานักการเมือง

คณะเกษตรศาสตร์

รหัส:2901083

นางสาวสัตตกมล วรกุล

สาขาบริการสังคม

คณะการสื่อสารมวลชน

รหัส:104727

พลตำรวจตรี พันธุ์วัฒน์ ศรีวาลัย

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:075060

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา

สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:085038

นายแพทย์มิตร เทวอักษร

สาขาบริหารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:94241

พันตำรวจเอก ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:104729

พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ

สาขาบริหารราชการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส:111009

พันเอกหญิง คุณหญิงจิตรวดี จุลานนท์

สาขาบริการสังคม

คณะมนุษยศาสตร์

รหัส:155084

นายจงกล รัชนกูล

สาขาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

รหัส:157092

พันเอก นายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา

สาขาบริการสังคม

คณะแพทยศาสตร์

รหัส:167636

นายสุรชัย จิตภักดีบอินทร์

สาขาบริการสังคม

คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส:2402884

นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะศึกษาศาสตร์