สำนักหอสมุด และคณะศึกษาดูงานด้านการสื่อสาร

  • Executives' News

อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษาดูงานเยี่ยมเยือนการดำเนินงานด้านการสื่อสาร จากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567