การสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้บริหารระดับต้น

  • Executives' News

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้บริหารระดับต้น พร้อมทั้งบรรยายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายทอดข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี เรื่อง CMU Biopolis และ มช. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง มช. มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี เรื่อง มช. มุ่งพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรม ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567


https://cmu.ac.th/th/article/6c6aa069-ff4e-4251-91b6-fc7c3b82b390