ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Macau Development Foundation

  • Executives' News

  รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Rob Law, Chair Professor จาก University of Macau Development Foundation (UMDF) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Tourism ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ Nara Thai Cuisine Chiang Mai วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 


https://cmu.ac.th/th/article/cf3e7a64-1bfc-4058-b4ad-f39e0f81c3d2